PROIZVODNJA & STANDARDI KAKOVOSTI - Herba Medica

PROIZVODNJA & STANDARDI KAKOVOSTI


STANDARDI KAKOVOSTI

Proizvodnja poteka v novih prostorih, ki ustrezajo vsem zahtavam dobre higienske prakse, na načelih sistema HACCP, ki zagotavlja zdravstveno ustreznost živil in visoko kakovost (certifikat ISO 9001:2008).

Zavedamo se, da zagotavljanje zdravstveno ustreznega izdelka pomeni zaupanje potrošnika v naše podjetje. Strojna oprema je porazdeljena v posebnih komorah, ki preprečujejo navzkrižno kontaminacijo izdelkov in surovin.

Vse to nam je omogočilo, da smo pridobili certifikat za proizvodnjo ekoloških živil, pod skrbim nadzorstvom Inštituta za kontrolo in certifikacijo, z oznako SI-EKO-001.

STANDARDI KAKOVOSTI:

ISO 9001:2008 in HACCP

ISO 9001:2008 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Sestavljajo ga naslednji glavni deli, ki so bistvenega pomena za dobro poslovno prakso:

– sistem vodenja kakovosti,

– odgovornost vodstva,

– vodenje virov,

– realizacija proizvoda,

– merjenje, analize in izboljšave.

S certifikatom ISO 9001:2008 dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank ter zagotavljamo, da ob izpolnjevanju obveznih in zakonskih zahtev naš proizvod doseže stranko. Poleg certifikata ISO 9001:2008, smo le-tega nadgradili s certifikatom, ki potrjuje skladnost sistema vodenja z zahtevami sistema HACCP.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Z njegovo uporabo se sistematično oceni vse faze v procesih nabave, proizvodnje in prodaje ter ugotovi katere so kritične točke za neoporečnost živilskega izdelka. To omogoča vodstvenemu osebju, da osredotoči svoja tehnična sredstva na tiste faze proizvodnega procesa, ki lahko v kritični meji vplivajo na neoporečnost živil. Analiza tveganja razkrije kritične kontrolne točke, ciljne vrednosti, postopke nadziranja in odpravo pomanjkljivosti. Da bi zagotovili kontinuirano neoporečnost moramo o vsaki analizi voditi zapisnik in redno preverjati in potrjevati učinkovitost študij, še posebej takrat, ko se zaradi različnih vzrokov postopek spremeni. Teoretično je princip tehnike HACCP (ugotavljanje močnih nevarnosti in vzpostavljanje kontrolnih/preventivnih ukrepov za njihovo preprečitev) enako primerna tako za področje neoporečnosti živil kot njihove kakovosti.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 – Sistemi vodenja varnosti živil, ki ga je v letu 2005 izdala mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani.

ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

V primerjavi z ISO 9001:2008 je standard ISO 22000:2005 bolj usmerjen v posamezne procese delovanja podjetja in ne temelji le na principih. Poleg tega je ISO 22000 industrijsko specifičen sistem za obvladovanje tveganja za vse vrste predelave hrane in trženja in je tesno vključen v sistem vodenja kakovosti ISO 9001.

S certifikatom ISO 22000:2005 dokazujemo zavezanost kakovosti in varnosti živil, zadovoljstvu strank ter zagotavljamo, da ob izpolnjevanju obveznih in zakonskih zahtev naš proizvod doseže stranko.

BIO CERTIFIKAT

Certifikat SI-EKO-001 izdan s strani MKGP pooblaščene institucije Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, surovin in živil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Certifikat je rezultat kontrole in certifikacije kontrolnih poročil. Vsebuje naslednje podatke: naziv kontrolne organizacije, ime ali naziv izvajalca, kontrolno številko izvajalca, datum izvedene kontrole, predpise, po katerih je bil izvajalec certificiran, status posameznih dejavnosti in proizvodov, čas veljavnosti certifikata, pogoje za ohranitev veljavnosti ceritifkata, številko in datum izdaje certifikata. Pri prodaji pridelkov in živil z oznako “ekološki”, mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu.

Close

Ta stran ne obstaja... Prosim posodobite svoj brskalnika na različico 8 ali več.

Hvala za razumevanje!